Placeholder Picture
Placeholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder Picture
Placeholder PicturePlaceholder PicturePlaceholder Picture

Dataskyddspolicy


Wickmans Plantskolas dataskyddspolicy enligt dataskyddslagen och EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Skapad december 2019.

Registerhållare:
Wickmans Plantskola
Östanåkersvägen 14-17
64230 Närpes

Registeransvarig:
Kjell Wickman, +358 400 233480, wiplant@tawi.fi

Rättslig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning är:
- Kundens medgivande (dokumenterad, frivillig, personlig, informerad och otvetydig)
- Registeransvarig har legitim orsak (kundrelation, medlemskap, medverkande i tävlingar)

Syftet med insamlandet och behandlingen av personuppgifter är att kunna upprätthålla en fungerande relation med medlemmar, intressenter och kunder, t.ex. för fakturering, offerter och dylikt. Uppgifterna används inte för profilering och delas inte vidare till tredje part.

Registerets datainnehåll
Namn,  företag/organisation, adress, telefonnummer, e-postadress, webbplatsadresser, internetanslutningens IP-adress och annan faktureringsinformation.

Datainsamling 
Informationen som ska lagras i registret tillhandahålls genom meddelanden som skickas via webbformulär, e-post, telefon, kontrakt, kundmöten och andra situationer där en person delger information.

Publicering och överföringar av data utanför EU eller EES
Information lämnas inte till andra parter. Information kan publiceras i den utsträckning som överenskommits med kunden. Informationen överförs inte av registratorn utanför EU eller EES.

Registers säkerhetsprinciper
Registreringarna hanteras med försiktighet och de uppgifter som behandlas av informationssystemen skyddas på lämpligt sätt. När registerinformation lagras på Internet-servrar upprätthålls deras fysiska och digitala säkerhet korrekt. Registeransvarig ser till att den lagrade informationen, såväl som serveråtkomst och annan information som är avgörande för säkerheten för personuppgifter, hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning den täcker.

Kundens rättigheter
Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter och begära korrigering av felaktig eller ofullständig information. Om en person vill verifiera eller begära korrigering av den information som lagras om honom eller henne, måste begäran skickas skriftligen till registeransvarige. Registeransvarige kan vid behov begära den sökande att bevisa sin identitet. Registeransvarige svarar på klienten inom den tidsfrist som fastställs i EU: s dataskyddsförordning (som regel inom en månad).

Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter
En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom tas bort från registret ("rätten att glömmas"). Detta gäller ej uppgifter som måste sparas enligt rättslig grund.  De registrerade har också andra rättigheter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning, som att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be den sökande att bevisa sin identitet. Registeransvarige svarar på klienten inom den tidsfrist som fastställs i EU: s dataskyddsförordning (som regel inom en månad).

Dataskyddspolicy.